Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Történelmi emlékek

Várak, kastélyok

A barokk Esterházy-kastély
A barokk Esterházy-kastély 1734-ben épült, a 19. század elején klasszicista stílusban átépítették. A városi park mellett található. A legutolsó háború idején nagyon megrongálódott. Téglalap alaprajzú emeletes épület, az udvari részében lévő lapos rizalit háromszögű timpanonnal végződik. Jelenleg a Tatra Bank és üzlethelyiségek vannak benne. A parkban e kastély mellett állt valamikor a Schoeller-kastély, amelyet 1863-1868 között építettek. A háború alatt 1945-ben bombatámadás érte, megrongálódott, majd később széthordták építőanyagnak. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 15. old. Barokový kaštiež v Kalinčiakove)

 

A Hontvarsányi barokk kastély
Az eredetileg barokk kastélyt a 18. században építették, a klasszicista stílusban történt átépítése és bővítése kb. 1820-ban történt. Egyszintes háromszárnyú épületről volt szó, összefüggő oszlopsorral. A merőlegesen épített egytraktusú szárnyakat a középső szárnnyal oszlopcsarnok kötötte össze. A kastélyt a Nyáry család építtette, amelynek Hontvarsányban egészen 1945-ig voltak birtokai. Utolsó tulajdonosa Bolfras szül. Nyáry Margit volt. Birtokát a zsidó kereskedő, Freyer Móric bérelte. 1924-ben a kastély egy részében szlovák népiskolát létesítettek. A második földreform után, 1948-tól a kastélyban ideiglenesen kolonistákat szállásoltak el. A Nyáry család a jelentős magyar nemzetségek egyike volt. Pest megyében már 1411-ben említik őseiket. Később Bars vármegyében voltak birtokaik, majd a 18. században már Hont vármegyében is. Ebben az időben kerültek Hontvarsányba és Bagonyára. 1836-ban Nyáry Antal és gyermekei megkapták a bárói címet. A család több tagja Hontvarsányban született. (Vincze László SZK Belügyminisztériuma, Nyitrai Állami Levéltár, lévai fiókja)


 


 

Egyházi emlékek

Varsányi román stílusú templom a 12. századból
A környék legrégibb és legismertebb építészeti emléke a 12. századból való román stílusú templom. Egyhajós építmény félkör alakú apszissal, nyugati oldalán karzattal.
1655 óta a reformátusok tulajdona. A barokk korszakban tornyot építettek az épülethez, amely a templom középtengelyétől kissé észak felé tolódik. Az 1832-es tűzvész után előbukkantak  az égitesteket és állatokat ábrázoló falfestmények. A 19. századi felújításkor a hajó külső falait és apszisokat támpillérekkel erősítették meg. Az 1932-es renováláskor feltártak egy román bejárati kaput és román kori ablakokat. A román stílusú hajóról és apszisokról is eltávolították a vakolatot, így tárult fel a jó minőségű korabeli építőanyag. A kőből készült szószék a gótikába való átmenet korszakából származik, 1835-ben sokszögletű hangtetővel egészítették ki. A klasszicista orgona 1833-ban készült. A templomot eredetileg védfal vette körül, amelyből mára csupán egy enyhén emelkedő sánc maradt meg. Felújítási munkákat végeztek 1956-ban is. 2002-ben villám csapott az épületbe, és megrongálta a hajó építőanyagát. Az utolsó rekonstrukciós munkákra 2003-ban került sor, amikor újravakolták a falakat és befestették a támpilléreket és a tornyot. A tetőt fazsindellyel fedték be. (Vincze László, SZK Belügyminisztériuma, Nyitrai Állami Levéltár, lévai fiókja, Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT Kft., 2001, 16-17. old.)

A klasszicista Szent Mihály arkangyal templom
A templomot az Esterházy család építtette 1773 és 1780 között, a nagy tűzvész után, az elpusztult régi templom helyén. 1808-ban a templom ismét leégett, és 1831-ben az újjáépítéskor fa haranglábat emeltek mellé, mert toronyépítésre már nem maradt pénz. A templom keleti homlokzata a kettős toronnyal 1902-ben épült. Egyhajós hosszú templom téglalap alakú szentéllyel, két oldalt a sekrestyével és az ormos főhomlokzat fölött a ráépített toronypárral. A tornyok közötti egyenes oromzaton Szent László szobra található. A klasszicista stílusban épült oltár 1793-ból való, áloszlopos megoldású, szimmetrikusan elhelyezett szobrokkal, középen Szent Mihály arkangyalt ábrázoló festmény látható, amely Quid Reni munkája nyomán készült. Klasszicista stílusúak a mellékoltárak is, melyek a 18. század végéről származnak.
Figyelemreméltóak a későbarokk faragott padok a 18. század közepéről, amelyek Szent Ferenc életének jeleneteit ábrázolják. Az Esterházy család klasszicista epitafiuma-domborműve címerrel és felirattal 1786-ban készült. A templom kriptájában temették el az elszegényedett nemesurat, Kolonich Sigfridet. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old., Tolnai, Csaba: Levice na starých pohžadniciach – Léva régi képeslapokon. Dajama, 2006, 15. old.)

Szent József római katolikus templom
A Szent József római katolikus templomot a hozzáépített kolostorépülettel együtt a ferences barátok építették. Léváról való távozásuk után II. József császár a kolostor épületét az iskolai alapnak adta. 1814-ben átvette a piarista rend, és 1815-ben gimnáziumot nyitott a kolostorban. A templomot 1773-ban felújították.
Egyhajós építmény sokszögletű záródású szentéllyel és hozzáépített toronnyal. A főoltár 1883-ból származik, rajta Szent József függőkép látható. A mellékoltárok a 19. századból valók.
A kolostor négyszárnyas emeletes épület kerengővel és a templomhoz épített udvarral. Jelenleg a plébániahivatal használja. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 15-16. old.)

A református templom
Az első református fatemplom 1660-ban épült, de omladozó állapota miatt 1735-ben lebontották. Helyén új templomot kezdtek építeni, de a földesúr parancsára bezárták, majd lerombolták. 1785-1788 között a korábbi templomok helyén klasszicista türelmi templomot építettek, torony nélkül. 1808-ban az épület leégett, de a következő évben felújították. 1824-ben emeltek rá tornyot. A belső tér nyugati és keleti oldalán fa karzat van. A templom előtt barokk-klasszicista oszlop található, melyet 1786-ban emeltek, s melyen a Szeplőtlen Szűz Mária domborműve van. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old.)

A klasszicista ágostai evangélikus templom
A klasszicista ágostai evangélikus templomot 1789-ben kezdték építeni a helyi pravoszláv vallású szerbek, Jankovics Ferenc régi majorjának helyén. Mivel kevesen voltak, fokozatosan beolvadtak a helyi közösségbe, a befejezetlen templomot eladták az evangélikusoknak. A templomot 1843-ban felújították és kibővítették, de a torony csak 1930-ban került rá. A templom belsejében négy oldalról tartóoszlopokon fából készült karzat van. A Jézust ábrázoló oltárkép J. Augusta festő alkotása. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old.)

A zsinagóga
Léván a zsidókról szóló első írásos említés 1713-ból származik. A zsidók tömeges betelepedése azonban csak a 19. század 30-as éveire tehető. 1840-ben megalapították az első egyházközséget és a zsidó iskolát. Két évvel később a lévai zsidók azzal a kérelemmel fordultak a hivatalokhoz, hogy jelöljenek ki helyet temetőjüknek.
1848-ban Léván 100 zsidó lakos élt. A 19. és 20. század fordulóján a zsidók Léva lakosságának kb. a 15 %-át alkották. A zsidóknak közel a fele a kereskedelemben dolgozott, egyötödük iparos és kézműves volt, a többiek kiváló ügyvédek, hivatalnokok, bankárok, orvosok, tanítók, művészek voltak.
A város történetének szomorú fejezete volt a zsidókérdés ún. végső megoldása, a második világháború idején. Magyarország németek által való megszállása után (Léva is Magyarország részét képezte) 1944-ben a lévai zsidókat is gettóba kényszerítették. A kaszárnyába, majd a zsidó iskolába ill. a dohánygyár raktárába toloncolva várták az Auschwitzbe vagy más koncentrációs táborba szállító vagonokat.
A zsinagóga romantikus-klasszicista épület, 1853-ban épült. Mellette épült fel a zsidó iskola. Később megmutatkozott, hogy a zsinagóga nem felelt meg az egyházközség egyre növekvő lélekszámának, ezért megnagyobbították és felújították. 1854-ben az iskola is új, korszerű épületet kapott, és a lévai zsidóknak rituális fürdőt (mikve) is építettek. Abban az időben a zsinagóga homlokzatán két kis obeliszk és hagymakupolás tornyocskák voltak. Később az obeliszkeket eltávolították. A homlokzatot gazdagon domborművek díszítették, melyek fölött egy márványlapot helyeztek el Isten parancsolatainak héber szövegével.
A zsinagógát nemrégiben felújították. Napjainkban koncerteknek, kiállításoknak és hasonló kulturális eseményeknek adhat otthont. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old., Tolnai, Csaba: Levice na starých pohžadniciach – Léva régi képeslapokon. Dajama, 2006, 18. old.)


 

Emlékművek, szobrok, mellszobrok

Koháry István emlékműve
Koháry István emlékművét a török elleni harcban lelt halálának helyén állították fel Léva északi részén. A közelmúltban egy vihar által kidőlt fa megrongálta, de sikerült felújítani.
A Léváról szóló történetek között elolvashatják Koháry István halálának történetét. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old.)

Nepomuki Szent János emlékei
Nixbrót település szélén áll a 19. században emelt Nepomuki Szent János kápolna. A szent festett szobra van benne. Nepomuki Szent János út menti kőszobra volútadíszes talapzaton áll, a 19. század elejéről származik. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 17. old.)

Szent Orbán kápolna
A Szent Orbánról, a szőlészek védőszentjéről elnevezett kápolnát egykoron a hatalmas Rákóczi fa védte, melynek árnyékában pihent meg régen II. Rákóczi Ferenc fejedelem, aki 1705-ben rövid időre Léván vert főhadiszállást. A fa 1966-ban kiszáradt, később a fa törzse elkorhadt és a fából készült emlékmű 1992-ben végleg kidőlt.
A kápolna azonban a mai napig is áll. A klasszicista stílusú építményt 1777-ben szentelték fel és 1832-ben újították fel. Karbantartásáról az Orbán nevű szőlőközség gondoskodott, amely független volt a várostól. A fa és a kápolna a szerelmesek kedvelt találkahelye volt, de a szőlőből hazatérő emberek is szívesen megálltak imádkozni, s ünnepi egyházi menetek megállója is volt e hely. A Szent Orbán kápolna napjainkban Léva kertváros részének közepén található. (Tolnai, Csaba: Levice na starých pohžadniciach – Léva régi képeslapokon. Dajama, 2006, 16. old.)

Klasszikus Szentháromság oszlop
A Szentháromság oszlop a Szent József római katolikus templommal szemben található, 1777-ben emelték, 1790-ben felújították. Jelenleg mindhárom szobor hiányzik róla, melyek vandálok áldozatai lettek. A múltban a Szentháromság szoborcsoportot ábrázolták, az állványon Nepomuki Szent János, Szent Rókus és Keresztelő Szent János domborműve volt látható. (Reško, Alexander Ing.–Behula, Pavol: Levice, Léva. KT s.r.o., 2001, 16. old.)


 

Elérhetöségek

Városi Hivatal Léva
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
tel.: 036/6 350 282

fax: 036/6 306 901

e-mail:
info@levice.sk
- az önkormányzat munkájával kapcsolatos tájékoztatás

podatelna@levice.sk
- kérvények elektronikus benyújtása

web oldal: www.levice.sk

ma 2019.08.25 van

ma źudovít névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
Deutch version
English version
2019.08.25 van
FőoldalFőoldal